Privacy policy - KidsRights

Privacy policy

Stichting KidsRights (hierna: “KidsRights” of “wij”) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en transparantie in verband hiermee. Deze privacyverklaring beschrijft hoe we informatie verzamelen, delen, gebruiken en/ of anderszins verwerken, waardoor je geïdentificeerd of identificeerbaar kunt worden ("persoonlijke gegevens"). KidsRights is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens op onze websites en/ of zoals door jou verstrekt met het oog op je inschrijving bij The KidsRights Changemakers Movement (hierna te noemen “Movement”). Wanneer je jou persoonlijke gegevens achterlaat, worden deze zorgvuldig verwerkt en behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") en deze privacyverklaring.

1. Identiteit en contact
Stichting KidsRights
New Yorkstraat 2
1175 RD Lijnden, The Netherlands
T. +31 20 225 8225
E. FG@KidsRights.org.

2. Soorten persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden
Registratie bij het programma
Wanneer je jezelf wilt registreren en lid wilt worden van de beweging, verwerken wij de volgende soorten persoonsgegevens:

 • Voornaam en achternaam
 • Adres
 • Land
 • Geslacht
 • Emailadres
 • Profielfoto
 • Voor- en achternaam van ouder (s) / wettelijke voogd (en) indien de persoon minderjarig is.
 • Andere inhoud (bijv. Persoonlijke gegevens in het geüploade projectplan)

Als je lid bent van de beweging, zullen wij je gegevens verzamelen en gebruiken om je lidmaatschap te verwerken, je te benaderen en te ondersteunen bij je veranderingsactiviteiten (het starten van een initiatief) of om feedback te geven op verstrekte initiatieven of inhoud en om je informatie te geven over ons werk en (de initiatieven in verband met) de beweging. Als je onze algemene informatienieuwsbrieven niet langer wilt ontvangen, kun je jezelf op elk moment afmelden via een link in de email.

Een donatie doen als ondersteuner van het programma
Om een donatie te doen aan het KidsRights Changemakers Programma, kunnen we de volgende soorten persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam en achternaam
 • Adres
 • Land
 • Geslacht
 • Emailadres
 • Bankgegevens (bijvoorbeeld IBAN- of creditcardgegevens)
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer

Als je een maandelijkse Supporter bent, zullen we je gegevens verzamelen om je donatie(s) te verwerken, je informatie te geven over ons werk en (de initiatieven in verband met) de Beweging, om je steun te vragen en/ of je te bedanken voor jou hulp. Als je dergelijke nieuwsbrieven niet langer wilt ontvangen, kunt je jezelf op elk moment afmelden via een link in de email. Alleen Supporters vanaf 18 jaar kunnen doneren zonder toestemming van een ouder of wettelijke voogd. Ben je jonger dan 18 jaar, dan is het alleen mogelijk om te doneren tot 10 euro en met toestemming van je ouder of wettelijke voogd.

Met behulp van de website
Tijdens het gebruik van onze websites verzamelen en gebruiken we de volgende persoonsgegevens:

 • IP-adres en apparaattype (geanonimiseerd)
 • Cookies en (geanonimiseerde) gebruiksdatum over hoe onze website wordt gebruikt
 • Als u contact opneemt via de contactpagina op onze website, zullen we ook uw naam en e-mailadres en alle andere informatie die u vrijwillig verstrekt, verwerken om te reageren op uw vraag of verzoek.

3. Wettelijke basis voor verwerking
KidsRights verwerkt je persoonsgegevens op basis van toestemming, uitvoering en overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.

4. Minderjarigen
KidsRights heeft niet de intentie om zonder toestemming van een ouder of wettelijke voogd persoonsgegevens te verzamelen van gebruikers onder de 16 jaar. Als iemand jonger dan 16 jaar lid wil worden van de beweging, moet hij of zij aangeven dat een ouder of voogd akkoord gaat bij het aanmaken van een profiel.
KidsRights raadt ouders en voogden aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder hun toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via fg@KidsRights.org, dan verwijderen wij deze informatie.

5. Delen van persoonlijke gegevens met derden
KidsRights zal je persoonsgegevens niet aan derden verkopen. Je persoonsgegevens worden alleen aan derden ter beschikking gesteld als je hiervoor toestemming heeft gegeven, als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
Met bedrijven die wij hebben aangewezen om namens ons persoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld betalingsdiensten, fondsenwervende instellingen) hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid vanjou gegevens. KidsRights blijft verantwoordelijk voor de verwerking van de betrokken persoonsgegevens.

6. Bescherming en bewaring van je gegevens
KidsRights neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de persoonsgegevens hebben verzameld, of in overeenstemming met een toepasselijke wettelijke bewaartermijn. Je kunt te allen tijde verzoeken om verwijdering van jou persoonsgegevens. We zullen je informeren of het verzoek tot verwijdering is toegestaan, in welk geval we je persoonlijke gegevens onmiddellijk zullen verwijderen.

7. Cookies
Op onze websites plaatsen we cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. KidsRights gebruikt alleen functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jou privacy. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeuren (bijvoorbeeld taalinstellingen). De cookies helpen ons ook om de website te optimaliseren en de gebruikerservaring te verbeteren.
Je kunt jezelf afmelden voor cookies door jou internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je internetbrowser verwijderen.

8. Jouw rechten
Je hebt de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien, een overzicht vanje persoonsgegevens te krijgen en, in geval van onjuiste gegevens of wanneer wij op grond van de relevante wet- en regelgeving de gegevens niet meer nodig hebben, de gegevens te verwijderen. Ook heb je recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen, waarin je ons vraagt om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken, of een ander bedrijf, in een computerbestand te sturen.
Daarnaast heb je de mogelijkheid om de toestemming die je ons hebt gegeven voor de verwerking van enkele van je persoonsgegevens, deze in te trekken of ons te verzoeken het gebruik van je persoonsgegevens te beperken.
Al dergelijke verzoeken kunnen schriftelijk of per email aan ons worden gericht via de bovenstaande contactgegevens. Na ontvangst beoordelen wij je verzoek en reageren wij hierop binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn van vier weken.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

9. Vraag of klacht
Als je de indruk hebt dat je persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via bovenstaande contactgegevens. Je kunt ook een klacht indienen via onze klachtenregeling.
KidsRights wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de relevante nationale gegevensbeschermingsautoriteit. Voor Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Klachten kunnen worden ingediend via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

10. Toepasselijk recht en wijzigingen
Op deze privacyverklaring, alsmede op eventuele geschillen die daaruit of in verband daarmee voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
KidsRights behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring afzonderlijk te wijzigen om naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. We raden je aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van mogelijke wijzigingen of updates.

Cookies & statistieken

Het Platform maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De cookies zorgen ervoor dat het Platform naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om het Platform te kunnen optimaliseren en zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.    

Inloggen